എന്താണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിങ്?

what is web hosting - web design company kottayam ettumanoor astreda it solutions

Share This Post

What is Web Hosting?

Website Awareness, Chapter 3:

നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫയലുകളും സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ താമസിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ വീട് പോലെയാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ള ഒരു നല്ല മാർഗം ഡൊമെയ്ൻ നെയിം നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ വിലാസമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് യഥാർത്ഥ വിലാസം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വീടാണ്. ഇന്റർനെറ്റിലെ എല്ലാ വെബ്‌സൈറ്റുകൾക്കും വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ആവശ്യമാണ്. വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വെബ് സെർവർ എന്ന് പറയാം.

ബ്രൗസറിൽ ആരെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഡൊമെയ്ൻ നെയിം നൽകുമ്പോൾ, ഡൊമെയ്ൻ നെയിം നിങ്ങളുടെ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനിയുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ IP വിലാസത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടും. ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിന്റെ ഫയലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് ആ ഫയലുകൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ബ്രൗസറുകളിലേക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കുന്നു.

വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കമ്പനികൾ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ സംഭരിക്കുന്നതിനും സേവിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേകത പുലർത്തുന്നു. അവർ തങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്ലാനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഡൊമെയിൻ നെയിം വാങ്ങിക്കുന്ന പോലെ നമുക്കാവശ്യമുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാവുന്നതാണ്.

ഡൊമെയ്ൻ നെയിമും വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗും രണ്ട് വ്യത്യസ്ത സേവനങ്ങളാണ്. എന്നിരുന്നാലും, വെബ്‌സൈറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചു വരണം.

അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു ഡൊമെയ്ൻ നെയിം സിസ്റ്റം നിരന്തരം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ വിലാസ പുസ്തകം പോലെയാണ്. ഓരോ ഡൊമെയ്ൻ നെയിമിനും പിന്നിൽ, വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഫയലുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സേവനത്തിന്റെ വിലാസവുമുണ്ട്.

ഡൊമെയ്ൻ നെയിമുകൾ ഇല്ലാതെ, ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടെത്താനാകില്ല, വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാനും കഴിയില്ല.

പല വിധത്തിലുള്ള വെബ് ഹോസ്റ്റിങ് ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്, നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നോളജി, എത്ര സ്പേസ് വേണം, എത്ര ബാൻഡ് വിഡ്ത് വേണം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഏതു തരത്തിലുള്ള ഹോസ്റ്റിങ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിയ്ക്കുന്നത്.

Visit our website: https://astreda.com/

Call or Whatsapp: 730 644 1761

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

More To Explore

Heure Du Tirage Du Keno Midi

Content Zoom données et statistiques Résultats du KENO : mercredi 28 juillet 2021 Top 5 Des Machines À Sous En

Do You Want To Boost Your Business?

Drop us a line and keep in touch

Scroll to Top
Scroll to Top